ISEI/main/clean-lab < 20090130003045.nmatsuda > pub
 • box type: room
 • Box total quantity: 12.68954976 kg
 • updated-at: 2013-10-10
20130723170212-249801 Img 6014 thumb CBK6-b < 20130723170212-249801 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • quantity (g): 0.49
 • modified at 2017-03-16
20130502152644-457234 Img 0194 thumb chunk OK10VM-c < 20130502152644-457234 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: chunk
 • status: (unknown)
 • modified at 2017-03-16
20110224171718-047-873 Image 2011 02 24 08.18.13 0000 thumb IC-0110-17 < 20110224171718-047-873 >pub
 • IGSN: IEDRM003H
 • place: N64°0′3.6″, W19°37′47.5″ more
 • classification: volcanic
 • physical-form: powder
 • status: (unknown)
 • Absolute Age: 2000 A.D.
 • modified at 2016-01-13
20130318113031-157-486 Img 8082@6cc1664450d64f4bfe79d1a thumb OK-10 < 20130318113031-157-486 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: chunk
 • status: (unknown)
 • modified at 2020-05-01
20140731151903-371398 OVZc < 20140731151903-371398 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • status: (unknown)
 • modified at 2016-02-20
20140204192553-023137 pl-bytownite-c2 < 20140204192553-023137 >pub
 • classification: mineral:feldspar
 • physical-form: aliquot
 • status: (unknown)
 • modified at 2014-04-24
20130612161240-910646 Img 9534@271a2fb5494696d4ebd001a thumb powder OK10VM-c < 20130612161240-910646 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • status: (unknown)
 • modified at 2017-03-16
20130809083746-885416 10vm thumb powder OK10VM-d < 20130809083746-885416 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • quantity (g): 0.0
 • status: (zero)
 • modified at 2017-04-24
20130716104142-922721 Img 9535@6e984c20daf281b6e7e4237 thumb powder OK4n-e < 20130716104142-922721 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • status: (unknown)
 • modified at 2017-03-16
20130716104458-470947 Img 9536@a6387afdbdbbb3c46bc862f thumb powder OK6m-e < 20130716104458-470947 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • status: (unknown)
 • modified at 2017-03-16
20130809083635-550077 Ok 6 thumb powder OK6m-f < 20130809083635-550077 >pub
 • classification: chondrite:ordinary
 • physical-form: powder
 • quantity (g): 0.0
 • status: (zero)
 • modified at 2019-02-05
name box-type global-id
225 pub room 20191108093054-926049
226b for weighing pub room 20140305144715-869569
227b pub room 20190301113542-233307
229 for TIMS TARO pub room 20130501102728-205685
Max 1 pub container 20150521112923-348035
shelf for LA-ICP-QMS pub shelf 20170119105156-498707

ISEI/main over 6 years

2015-11-05 14:00 2022-05-27 11:30
description:
Table of analysis on clean-lab
unit IC-0110-17 IC-0110-17 IC-0110-17 IC-0110-17 IC-0110-17 IC-0110-17 IC-0110-17 OK-10
18O/16O
17O/16O
δ7Li
δ13C
176Hf/177Hf 0.283092 0.283092 0.283092
176Lu/177Hf
total cg/g
εHf
εNd
δ(18O/16O) 5.018
δ(17O/16O) 3.845
Δ(17O/16O) 1.233
δ11B
δ2H
[O]
[Ti]
[Fe2O3] cg/g
[Sc] µg/g
143Nd/144Nd 0.512972 0.512972 0.512972 0.512972
[226Ra] fg/g 1282.6 1282.6
230Th/232Th 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809
[Al2O3] 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27
[F]
[S]
[Be] ppm 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39
[NiO]
[Li] µg/g 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06
[H2O-] cg/g
[H2O]
147Sm/144Nd
[Cl]
[H] cg/g
[Ni] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Cs] 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085
[Rb] 47.72 47.72 47.72 47.72 47.72 47.72
[Ba] 796.0 796.0 796.0 796.0 796.0 796.0
[CO2]
[Th] 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299 13.299
[U] 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982
[Nb] 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5 143.5
[Ta] 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91
[Fe2O3T] 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08
[B] 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
[La] 123.08 123.08 123.08 123.08 123.08 123.08
[Ce] 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0
[Pb] 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93
[Pr] 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53 31.53
[Sr] 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0
[Nd] 124.85 124.85 124.85 124.85 124.85 124.85
[Sm] 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
[Zr] 621.0 621.0 621.0 621.0 621.0 621.0
[Hf] 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61
[Eu] 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
[Gd] 25.86 25.86 25.86 25.86 25.86 25.86
[Tb] 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86
[Dy] 22.81 22.81 22.81 22.81 22.81 22.81
[Y] 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36 104.36
[Ho] 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
[Er] 11.81 11.81 11.81 11.81 11.81 11.81
[Tm] 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
[Yb] 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12
[Lu] 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415
[C]
[FeO]
[H2]
[LOI] -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
[SiO2] 68.64 68.64 68.64 68.64 68.64 68.64 68.64 68.64
[SO3] cg/g
[Co] µg/g
[Fe]
[Cu] µg/g
[Zn] µg/g
[Ga] µg/g
[In] µg/g
[Tl] µg/g
[Bi] µg/g
[K2O] 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
[V] µg/g
[Mg]
[H2O+]
87Sr/86Sr 0.703515 0.703515 0.703515 0.703515
206Pb/204Pb 19.1504 19.1504 19.1504 19.1504 19.1504
208Pb/204Pb 38.9032 38.9032 38.9032 38.9032 38.9032
207Pb/204Pb 15.5678 15.5678 15.5678 15.5678 15.5678
[Cr] µg/g 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238U/232Th
[Cr2O3] cg/g
[Cd]
[Al]
226Ra/230Th
234U/238U 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003
87Rb/86Sr
40Arrad
40Ar/36Ar
air fraction
[Ge]
[Hg]
[W]
[Te]
[Ru]
[I]
[Sn]
[Os]
[Se]
[Sb]
[Rh]
[Re]
[TiO2] 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
[MnO] 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
[MgO] 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
[CaO] 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
[P2O5] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
[ZnO]
[Ir]
[Mo]
[N]
38Ar/36Ar
40Arnonrad
[Pd]
[Si]
[Ca]
[Ag]
[As]
[Au]
[K]
[Na]
[Pt]
[P]
[Mn]
[Br]
εHfi
ρAp
ρChr
ρDi
ρIlm
ρKam
ρKfs
40Ar/36Ar/i
40Ar/36Ar/s
εNdi
U/Pb
Th/Pb
[Spl]
[FeOT]
176Hf/177Hfi
ρMer
ρOl
ρOpx
ρPl
ρTae
ρTro
238U/204Pb
235U/204Pb
[Cpx]
[Pl]
[Groundmass]
[Kfs]
[Ol]
[Opx]
[Opaque oxides]
36Ar
232Th/204Pb
[Prg]
[Srp]
[Sulfide]
[Ra]
[Na2O] 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
187Re/188Os
187Os/188Os
Fo %
En %
Wo %
An %
Ab %
[Or]
87Sr/86Sri
[Mt]
[An]
[Ab]
19F/28Si
35Cl/28Si
37Cl/28Si
Δ(δ11B)
K/Rb
[Mg#]
230Th/238U
XCa
XMg
XNa
Fs
Fa %
[Ilm]
[Ap]
[Chr]
[Di]
[Gl]
[Kam]
[Mer]
[Tae]
[Tro]
[Ne]
208Pb/204Pbi
207Pb/204Pbi
206Pb/204Pbi
143Nd/144Ndi
Fe/Cr
[Lw]
[Zo]
[Grt]
OlFa %
OlFo %
HyEn %
DiWo
La/Ce
HyFs %
[Hb]
11B/10B
[Rut]
208Pb/206Pb
207Pb/206Pb
7Li/6Li
[Phen]
[Pyrite]
[Ra-Th age kyr]
[Aug]
[Leu]
[Wo]
[Ti]
[Hem]
[Total]
[Qrz]
PlAn
δ15N
[Zir]
206Pb/238U
207Pb/235U
Th/U
208Pb/232Th
[Bt]
δ66Zn
δ56Fe
226Ra/228Ra
228Ra/232Th
DiFs
DiEn
PlAb
PlOr
55Mn/52Cr
ε53Cr
ε54Cr
[BaO]
[B2O3] µg/g
[Metal]
[Phosphate]
HyWo %
ε50Ti
ε48Ti
ε46Ti
δ65Cu
[V2O3]
Sm/Nd
Lu/Hf
[Tour]
[Jd]
[Coe]
[Ky]
[Chl]
ε49Ti
ε47Ti
138Ce/142Ce
138Ce/142Cei
138La/142Ce
[Cr#]
[Sphene] %
C/N
[Crn]
[Hy]
[CaSi2]
Sr
XAl
12C/12C
analysis: measurement_category:
name global-id
name spots global-id
Lr img00004 thumb lr_img00004.JPG pub 0 20121003154533-841-745
The clean room thumb the-clean-room.png pub 0 20160624171924-389811