name ▲ latitude longitude elevation stone owner group published updated-at created-at
TSU-01 pub 35.0668 N 133.8964 E 136.0 1 admin pml 2020-11-24 2020-11-24 2014-09-27
TSU-04 pub 35.0537 N 134.1088 E 178.0 1 admin pml 2020-11-24 2020-11-24 2014-09-27
US-1 pub 35.4519 N 133.8856 E 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2013-05-22
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-04-14 2020-01-17
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-04-14 2020-01-17
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-04-14 2020-01-17
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-03-31 2020-01-17
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-03-31 2020-01-17
West of Gittidas pub 35.1158 N 73.9686 E 1 admin 2020-03-31 2020-04-14 2020-01-17
yakuno pub 35.3289 N 134.9369 E 1 admin pml 2020-11-24 2020-11-24 2013-10-25
YOK-01 pub 35.1913 N 133.0856 E 475.0 1 admin pml 2020-11-24 2020-11-24 2014-10-18
YOK-02 pub 35.2711 N 133.1859 E 424.0 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2014-10-18
YOK-03 pub 35.2076 N 133.2356 E 558.0 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2014-10-18
YOK-05 pub 35.1596 N 133.2088 E 767.0 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2014-10-18
YOK-07 pub 35.2248 N 133.4316 E 413.0 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2014-10-18
YOK-11 pub 35.3596 N 133.4850 E 344.0 1 admin pml 2020-09-14 2020-11-24 2014-10-18
guest
Download template from template.